В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Інформація щодо загальних зборів 2018 року

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №22.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.       Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3.       Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4.       Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2017 рік та його затвердження.

5.       Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2017 рік та їх затвердження.

6.       Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

8.       Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

9.       Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Остапенко О.Ф., член лічильної комісії Воловик Ю.В.
  2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.  
  3. Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф..  Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.
  4. Затвердити  звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2017 рік.
  5. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2017 рік.
  6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
  7. Затвердити наступний порядок розподілу  прибутку Товариства за 2017 рік:  - на виплату дивідендів направити  182 000 грн.;  - залишити на фінансування іншої діяльності Товариства  - 110 673 грн.
  8. Здійснити виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів у розмірі 14.00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк, який не повинен перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 12.10.2018 року. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом переказу цих коштів  на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства. Визначити 26.04.2018 року, як дату на яку складається  перелік осіб,  які мають право на отримання річних дивідендів. Обрати Генерального директора Товариства  особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок  та  строк виплати дивідендів. 
  9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою:  69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №34, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.rsc.zp.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

2103

2283

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1181

1186

Запаси

249

233

Сумарна дебіторська заборгованість

178

262

Гроші та їх еквіваленти

366

548

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

663

864

Власний капітал

1756

1957

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

910

910

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

347

262

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

312

554

Середньорічна кількість  акцій (шт.)

13000

13000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

24,00

 

42,61

 

 

Генеральний директор  ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»