В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Інформація щодо проведення річних ЗЗС 2019 року

Додаток 1

до Наказу Генерального директора №3  від 21.02.2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою:    69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б, кабінет №22.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії  Остапенко О.Ф., член лічильної комісії  Воловик Ю.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора.        

Проект рішення: Затвердити звіт  Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

чистий прибуток Товариства за 2018 р. направити на виплату дивідендів в сумі 111000грн. З нерозподіленого прибутку за минулі періоди направити на виплату дивідендів  84000 грн. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів 195000грн;

здійснити виплату річних дивідендів у розмірі 15,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк, який повинен не перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 03.10.2019 року. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів акціонерним товариством здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлений загальними зборами, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.04.2019 року. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства. Товариство протягом встановленого строку виплати дивідендів може перераховувати грошові кошти для виплати дивідендів частинами в залежності від наявних вільних коштів на поточному рахунку. Обрати Генерального директора Товариства особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання 7. Про визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України вирішили до існуючих додати нові види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме: - Код КВЕД КВЕД 68:20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Питання 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Плошкіна В.П., секретаря загальних зборів Письменну В.Ф.

Питання 11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства заступника генерального директора  Остапенко Олену Феодосіївну.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 29.03.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б, кабінет №34 , а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0504540565.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rsc.zp.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

1906

2103

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1137

1181

Запаси

290

249

Сумарна дебіторська заборгованість

142

178

Гроші та їх еквіваленти

309

366

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

579

663

Власний капітал

1672

1756

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

910

910

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

233

347

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

111

312

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13000

13000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

8.54

24,00

Генеральний директор ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»

Генеральний директор:                              _________________                                 Плошкiн Володимир Павлович

                                                                                                      М.П.

(Вариант для печати)