В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Особлива інформація емітента 2021

                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

18.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Плошкін В. П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

69035 місто Запоріжжя вул. Рекордна, буд. 33-Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20490118

5. Міжміський код та телефон, факс

0504861803

6. Адреса електронної пошти

service@rsc.zp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

http://rsc.zp.ua/ , http://rsc.zp.ua/shareholders-info

18.03.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.03.2021

припинено повноваження

Генеральний директор

Плошкiн Володимир Павлович

 

71.92308

Зміст інформації

Посадова особа Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович припиняє повноваження на посадi 18.03.2021 р. (дата вчинення дiї 18.03.2021 р.). Володiє 9350 акцiй, що складає 71,92308 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 25 рокiв 3 мiсяцi. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 18.03.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання посадової особи за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

18.03.2021

припинено повноваження

Ревiзор

Сергеєва Олена Павлiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Посадова особа Ревiзор Сергеєва Олена Павлiвна припиняє повноваження на посадi 18.03.2021 р. (дата вчинення дiї 18.03.2021 р.). Володiє 0 акцiй, що складає 0  % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 рокiв 11 мiсяцi. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 18.03.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання посадової особи за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

18.03.2021

обрано

Генеральний директор

Плошкiн Володимир Павлович

 

71.92308

Зміст інформації

Посадова особа Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович обрана на посаду 18.03.2021 р. (дата вступу в повноваження 18.03.2021 р.). Посадова особа володiє 9350 акцiй, що складає 71,92308 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 10 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 18.03.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання посадової особи за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

18.03.2021

обрано

Ревiзор

Сергеєва Олена Павлiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Посадова особа Ревiзор Сергеєва Олена Павлiвна обрана на посаду 18.03.2021 р. (дата вступу в повноваження 18.03.2021 р.). Посадова особа володiє 0 акцiй, що складає 0 % статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Ревiзор. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 18.03.2021 р. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання посадової особи за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Документ який засвідчено електронним цифровим підписом (формат p7s)