В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Повідомлення про збори Товариства 2021

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 березня 2021 року о 10.00 годині за адресою:    69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б, кабінет №22.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення повноваження Голови та членів лічильної комісії  після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії  Остапенко О.Ф., член лічильної комісії  Воловик Ю.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора.        

Проект рішення: Затвердити звіт  Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік:

1) частину чистого прибуток Товариства за 2020 р. направити на виплату дивідендів в сумі 195 000 грн.; чистий прибуток  у сумі 213 000 грн.  залишити на фінансування іншої діяльності Товариства.

2) здійснити виплату річних дивідендів у розмірі 15,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк, який повинен не перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 18.09.2021 року. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

Виплата дивідендів акціонерним товариством здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлений загальними зборами, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (акціонерів).  Товариство протягом встановленого строку виплати дивідендів може перераховувати грошові кошти для виплати дивідендів частинами в залежності від наявних вільних коштів на поточному рахунку. Проте станом на 18.09.2021 року всі дивіденди повинні бути виплачені Товариством. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 02.04.2021 року. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства. Товариство протягом встановленого строку виплати дивідендів може перераховувати грошові кошти для виплати дивідендів частинами в залежності від наявних вільних коштів на поточному рахунку. Обрати Генерального директора Товариства особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Плошкiна Володимира Павловича.  Обрати  Плошкiна Володимира Павловича на посаду  Генерального директора  Товариства на новий строк.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.  Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Сергеєвої Олени Павлiвни. Обрати  Сергеєву Олену Павлiвну на посаду  Ревізора Товариства на новий строк.   Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором, винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на  підписання відповідного договору з з Ревізором Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 14.03.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 33-Б, кабінет №34 , а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0504540565.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rsc.zp.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2020 р.

Попередній, 2019 р.

Усього активів

2023

2698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1182

1069

Запаси

242

287

Сумарна дебіторська заборгованість

153

145

Гроші та їх еквіваленти

415

1160

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

679

1205

Власний капітал

1772

2298

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

910

910

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

251

400

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

408

846

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13000

13000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

31,38

65,07

Генеральний директор ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»

 

Документ який засвідчено електронним цифровим підписом (формат p7s)