В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства 2017 р.

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  25 квітня  2017 року о 9:00 годині за адресою:  69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №22.

Загальні збори проводяться у порядку частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік питань проекту порядку денного:

1.       Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3.       Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4.       Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Остапенко О.Ф., член лічильної комісії  Воловик Ю.В..
  2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.  
  3. Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

4.       Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити на реєстрацію нової редакції Статуту замісника генерального директора Остапенко О.Ф..

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 8.00 до 8.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №34, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович.

Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.rsc.zp.ua