В связи с нестабильностью курса валют цены уточняйте у менеджеров!

Специальная информация

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 березня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №22.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.       Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3.       Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4.       Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік та його затвердження.

5.       Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік та їх затвердження.

6.       Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

8.       Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

9.       Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Остапенко О.Ф., член лічильної комісії Воловик Ю.В..
  2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.  
  3. Обрати Головою зборів Плошкін В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 17.03.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №34, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович. Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.rsc.zp.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

                     Період

 

 

Звітний (2016)

Попередній (2015)

 

Усього активів

2283

2021

 

Основні засоби

1186

1208

 

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

 

Запаси

233

286

 

Сумарна дебіторська заборгованість

262

231

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

548

272

 

Нерозподілений прибуток

864

352

 

Власний капітал

1957

1784

 

Статутний капітал

910

910

 

Довгострокові зобов'язання

-

-

 

Поточні зобов'язання

262

237

 

Чистий прибуток (збиток)

554

298

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13000

13000

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

38

 

38

 

Генеральний директор  ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»